گروه تعاونی پیشگامان
کد کاربر
رمز
 

قابل توجه ادمین های محترم شرکت های اتحادیه پیشگامان :

لطفاً نسبت به بروز رسانی پرونده های پرسنلی
 ( اعم از تکمیل مشخصات به طور کامل ، غیر فعال نمودن پرسنل تسویه شده یا ترک کار، اضافه نمودن مدارک شناسایی در پیوست نرم افزار) و
همچنین صدور احکام پرسنل
 اقدام نمائید. 
واحد تشکیلات،روش ها ومنابع انسانی اتحادیه  

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>